Algemene verkoopsvoorwaarden


           Alle overeenkomsten worden beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel bij geschrift worden toegestaan. Indien uitdrukkelijk en schriftellijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.


 1. Alle uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen geval de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben, noch kan HET BANDJE – Daniel Segers hiervoor contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld.
 2. Bij gebreke aan enig schriftelijk protest binnen de acht dagen na factuurdatum dienen de facturen als definitief aanvaard te worden.
 3. Deze facturen zijn binnen de 8 - 10 dagen betaalbaar te Westmalle. De toezending van de factuur geldt al aanmaning tot betaling. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en in art. 5 Wet Betalingsachterstand +3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitiare schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum Euro 50,00 per factuur zal bedragen.
 4. Bij het bestellen van banden en of andere benodigdheden van matrialen. Bind de koper zich  er toe  om deze banden, goederen, of matrialen te kopen zoals overeengekomen en kan hierbij de goederen niet meer  annuleren.
 5. Alle invorderingen en geschillen worden beslecht door het Vredegerecht Antwerpen, de Rechtbanken van Eerste Aanleg of Koophandel te Antwerpen, volgens het Belgisch recht.

 

                                                 EIGENDOMSVOORBEHOUD /  Akkoord van montage en goederen


 1. Alle goederen blijven, voor rekening en risico van koper, eigendom van verkoper tot dat koper alles wat hij uit enige leverantie aan hoofdsom, rente en kosten aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald. Dit betekent, dat wel betaalde goederen pas eigendom van koper worden wanneer koper alles wat hij uit welke hoofde dan ook aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald.
 2. De goederen, aanwezig bij koper en voorkomend in het leveringsprogramma van verkoper, worden behoudens tegenbewijs geacht afkomstig te zijn van verkoper.
 3. Wanneer koper in gebreken is, kan verkoper alle met koper aangegane  overeenkomsten door middel van een schriftelijke verklaring eenzijdig ontbinden en de goederen terugnemen.       
 4. Wanneer de koper de betaling heeft uitgevoerd heeft de koper de goederen in staat gekocht zoals deze bevond en akkoord is gegaan dat alles in goede staat is bij aankoop en montage. Alle dienst verlening in goede staat en oprecht in orde waren.
 5. Bij betaling van goederen en montage gaat de verkoper akkoord dat deze goederen en Montage in orde waren.
 6. De koper moet zich zelf bewust er van zijn dat montage of wissel van banden met zware machiene onder druk van perslucht worden gedemonteerd en gemonteerd worden. De monteur kan dus niet aangesteld worden voor lichte krasjes op velgen. Door verouderde banden of zeer slecht staat kunnen de banden met momenten moeilijk verwijderd worden en alleen verwijderd worden met zware kracht.
 7. De koper moet zich zelf bewust er van zijn bij het balanceren van de nieuwe banden lood word geplaats met CLIP ON deze word met een ligt hamertje er opgeklopt. Bij het verwijderen van CLIP ON lood het oude lood zal er altijd zichtbare krasjes of vuil zijn. Kleeflood word gelijmd bij het verwijderen van oude kleeflood zal er meestal altijd resterende resten  achterblijven maar deze worden er zo goed mogelijk  afgehaald  verwijderd.